Obchodní právo

Zakládání a změny obchodních společností, obchodní smlouvy a nároky z nich vzniklé, směnky, zastupování klientů, vymáhání pohledávek.

Více
image01

Občanské právo a rodinné právo

Občanskoprávní smlouvy, uzavírání smírů, zastupování klietnů v dědickém řízení a ve věcech týkajících se rodinněprávních vztahů.

Více
image01

Nemovitostní právo

Právní služby při převodu nemovitostí, advokátní úschova, věcná břemena, nájemní a podnájemní smlouvy.

Více
image01

Pracovní právo

Pracovněprávní smlouvy, skončení pracovního poměru, konzultační a poradenská činnost, zastupování klientů v soudních řízeních souvisejících s pracovněprávní problematikou.

Více
image01

Insolvenční řízení

Návrhy na zahájení insolvenčního řízení, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení.

Více
image01

Trestní právo

Zastupování poškozených v trestním řízení, výkon opatrovnictví ve věcech nezletilců, sepisy trestních oznámení, nároků poškozených na náhradu škody v trestním řízení, dohod o narovnání.

Více
image01

Rozhodčí řízení

Poskytování právních služeb při sepisu rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky, zastupování v řízení před rozhodčími orgány.

Více
image01

Komplexní právní služby

Jako samostatný advokát poskytuji komplexní právní služby ve všech právních odvětvích, se specializací na obchodní právo, občanské právo a rodinné právo.

Osobní přístup

Při poskytování právních služeb kladu důraz na osobní přístup ke klientům a na individuální řešení případů.

Externí odborníci

Při své činnosti spolupracuji s širokým okruhem externích odborníků, zejména s účetními a daňovými poradci, soudními znalci, překladateli, soudními exekutory a notáři. S ohledem na rozsah a náročnost jednotlivých případů taktéž spolupracuji s partnerskými advokátními kancelářemi a odborníky z jednotlivých právních oblastí.