Obchodní právo

Zakládání a změny obchodních společností, obchodní smlouvy a nároky z nich vzniklé, směnky, zastupování klientů, vymáhání pohledávek.

Více
image01

Občanské právo a rodinné právo

Občanskoprávní smlouvy, uzavírání smírů, zastupování klietnů v dědickém řízení a ve věcech týkajících se rodinněprávních vztahů.

Více
image01

Nemovitostní právo

Právní služby při převodu nemovitostí, advokátní úschova, věcná břemena, nájemní a podnájemní smlouvy.

Více
image01

Pracovní právo

Pracovněprávní smlouvy, skončení pracovního poměru, konzultační a poradenská činnost, zastupování klientů v soudních řízeních souvisejících s pracovněprávní problematikou.

Více
image01

Insolvenční řízení

Návrhy na zahájení insolvenčního řízení, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení.

Více
image01

Trestní právo

Zastupování poškozených v trestním řízení, výkon opatrovnictví ve věcech nezletilců, sepisy trestních oznámení, nároků poškozených na náhradu škody v trestním řízení, dohod o narovnání.

Více
image01

Rozhodčí řízení

Poskytování právních služeb při sepisu rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky, zastupování v řízení před rozhodčími orgány.

Více
image01

Ceník

Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta (dále jen „smluvní odměna“).

  • Smluvní odměna může být sjednána následovně:

  • - časová odměna, podle skutečně vynaloženého času advokátem při poskytování právní služby (nejčastěji se jedná o hodinovou odměnu).

  • - úkonová odměna, podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem.

  • - paušální odměna, za určité období (zpravidla kalendářní měsíc) bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem.

  • - pevná odměna, za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.

  • - podílová odměna, podle výsledku sporu.

Není-li odměna mezi klientem a advokátem sjednána, stanoví se dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

Před převzetím věci klienta vždy seznámím s předpokládaným rozsahem práce a nákladů, které bude nutné vynaložit na vyřešení jeho záležitosti.

Při převzetí věci obvykle požaduji zaplacení přiměřené zálohy na odměnu za poskytované právní služby a náhradu hotových výdajů.